quick
scan
haal
baar
 heid?
verza-
melen
data
ana-
lyse
evalu-
atie
ontwerp
imple-
menta-
tie
bege-
leiding
resul-
taat

Toegevoegde logistieke waarde

Klik voor een verklaring op de desbetreffende fase